پندی به پسر

پندی به پسر 

 

پدری گفت به پسر ای فرزنـــــــــد   


هر زمانی که سویم مــــــــرگ آمد   


ار بخواهی ز تو باشم خشــــــــنود     


آنچه گویم همــــــــــــــه را کار ببند    


باش بر خلق خدا خدمتــــــــــــــکار     


دل به مردم تو به نیکی بســـــــــپار   
   

هر که دیدی که بود دل خســــــــته       


تو به دلجویی اش همت بگــــــــمار    


گر فقیری تو به راهی دیـــــــــــدی      


ناله ی فقـــــــــــــــــر ورا بشنیدی   


خواهش و خواسته اش را تو بساز     


که به یاری بودش امیــــــــــــــــدی    

  

 سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

منبع : کتاب ناشکفته ها 

/ 0 نظر / 42 بازدید