فهرست کامل تالیفات و تحقیقات نورمحمد مجیدی کرایی

فهرست کامل تالیفات و تحقیقات نورمحمد مجیدی کرایی

 

1)                       اورنگ باختگان ایران (سه جلد)

2)                      ایل باستانی کرایی

3)                   ابرزنان ایران

4)                    ناشکفته ها (شعر)

5)                   تاریخ و جغرافیای کهگیلویه وبویراحمد

6)                  تاریخ وجغرافیای ممسنی

7)                   تاریخ وجغرافیای بهبهان

8)                   یادواره نظام سنتی ایلات کهگیلویه وبویراحمد

9)                      آذرخش عشق در فرهنگ داستان سرایان

10)                  فرهنگ واژگان لری (چاپ نشده )

11)                 کارنامه سیاسی واجتماعی کریم خان زند (وکیل الرعایا )

12)                علما وشعرای کهگیلویه و بویراحمد

13)              شاپورخوره (سرزمین شاپور)

14)               آثارباستانی واسلامی شهر شیراز

15)             جغرافیای طبیعی و تاریخی کهگیلویه وبویراحمد

16)             بلادشاپوریاشهرباستانی دهدشت (چاپ نشده)

17)              تاریخ ایلات جانکی بختیاری (چاپ نشده)

18)                 تاریخ سی سخت با همکاری آقای نیکنام حسینی پور(چاپ نشده)

/ 0 نظر / 62 بازدید