تاریخچه شهردهدشت (بلادشاپور)

 

مورخ ! زدهدشت سخــن باز کنسخن ها زتاریخــــــــش آغاز کن  که دهدشــــت شهری بدآراسته  پرازثروت ومایه و خواســــــــــــتهنشیمنگهی بهردانشـــــــــــوران بهربرزن و کوی مــــــــــردان دینکه بودند بر دین پــــــژوهان امینبهرجای آن مسجـــــــــــدوخانقاهنشیمنگه مردمی نیک خـــــــــواهبیا ای که داری تو علم وهنــــــــربه دهدشـــــــت و پیشینه آن نگربراین شهر که بینی تو ویرانه هابهم بافته کوچه و خـــــــــانه هاکه باشندزدور کهــــــــــن یادگاربناهای ویران دوصــــــــــدتاهزاربهرجای بازارو کاروانســـــــــرایسرای تجــــــــــــــارت بهرجابپایبه هرجای بینی بلنــــــــدخانه ایکه بودست از بهر فــــــــــرزانه ایبهرکوی امامــــــــــزاده ای ساختهبناها به گنبــــــــــــــــــــدبیاراستهکه گنبدنشانی ز اســــــــلام ودیننشانی ز ادوار دیـــــــــــــــــن مبینبهرجای شهر افکنی دیـــــــــــدگانبودخـــــــــانه در خانه هایی نهــــــانبه سبک گذشــــــــــــــته بگشتندپاچه حجره چه خانه چه دیــــــــگر بناکه این شهر شهری است دیرینه پازدور صفــــــــــــــوی است آن را بنابه بگذشته این شـــــــــهر آباد بودهمه مردمش خـــــــــرم و شادبودزهرجای و هرشهردوصدکـــــــــاروانبه دهــــــــــدشت گشتند دایم روانزدورصفــــــــــویه تا زنـــــــــــــــــدیانبده شهر دهدشت شهری جـــــــواناما زآن سپس دور قاجـــــــــــــــاریانپدیدآمد و شدنگون زنــــــــــــــــــدیانبه دهدشت شد هــــرج و مرجی پدیدکه آن سان کسی هرج و مرجی ندیدسرســــــــــــــروران گشت ناگه نگونهمه شهر شد غارت و قتـــــل و خونپراکنده گشتند همه مـــــــــــــردمانبه شهر کس نمانده زپیروجـــــــــوانبشد شهر دهدشــــت ویران چنیـنزمردم تهی گشت این ســــــرزمینبه سیر و به گشت است این روزگارنماندبجا جز خـــــــــــــــــــــــداوندگارگهی شهر آباد و گاهی خـــــــــــرابگهی بستر خشک و گاهی پـــــــرآب مجیدی ! به قرآن بخوان آیه فاعــــتبرکه از گشت گیتی شوی باخبـــــــــــر

        سراینده :زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی

  

/ 1 نظر / 44 بازدید