پندی به پاییز

 

پندی به پاییز

 

بیا مستیز ای پاییز ،ای پـاییــــــــــــــــــــــــزبه باغ و دشتِ دل انگیز، ای پاییز، ای پاییزمشو این حد ، تو خـــون آشامبه جان لاله نو خیز، ای پاییزدمی ، مقراض مرگ اندازو از اخلاق بد ، بگریز، ای پاییزمسوزان دل ، به سوگ وغم زقتل باغبان پرهیز، ای پاییزبه حق بنگر تو گیتی راکه بی گل نیست شورانگیز، ای پاییزصفای زندگی ، گلهاستجهان بی اوست ، وحشت خیز، ای پاییز


  

مکن بر برگ ،هر مرگیچنین بیداد و رستاخیز، ای پاییزجفا اندازه ای دارد نگه دار حد آن را نیز ، ای پاییزمشودژخیم وخیره سر که قدرت می شود ناچیز، ای پاییزبیا از گل ، تو غم بستان به گل طرح مودت ریز ، ای پاییزمکن بر چهر، خشم وقهر مکن چنگال دیگر تیز، ای پاییزصفا و صلح ، درافکنبه باغ و برگ آن مستیز ، ای پاییزکه تا روز ابد گوییم خوش آمد موکب پاییز ، ای پاییز

 

  سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی شاعر و نویسنده 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید