ساده سرایی

                                    

سرایشگرا !  چامه ات  ســــــاده گو


که از سادگی شـــــــــعر گردد نکو


مگو واژه  های بــــــــــــــــد و ناشنا


که خواننده ات خســــــــته گردد ازاو


سخن ار بود ساده و دلپــــــــــــــذیر


بخـــــــــــــــــوانند  خوانندگان ، آرزو


بپندار خوانندگان را تو طـــــــــــــــفل  


خودت اوستادی گه گفتــــــــــــــــگو


سخن درخور فــــــــــــــــهم باید بود


وگرنه شود ســـــــخت و بیرنگ و بو


به آرایش ساده ای گو ســــــــــــخن


که کـــــــــــودک چه خواند کند بازگو


همیشه چنان گو به دیوان ســــخن


که با عشــــــــــق بردل بگردد فرو


 نه آنگونه گویی به سختی سخن


که واژش بفرهنگ کنند ، جستجو   

                 سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی

/ 3 نظر / 34 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند

ابوذر

عالی بود خدا رحمتش کنه

حامد محمدی

همیشه چنان گو به دیوان سخن که با عشق بر دل بگردد فرو.... خیلی روان و ساده ،لذت بردم از خوندنش