/ 2 نظر / 63 بازدید
رضا عابدی تراب

خداوند مرحوم مجیدی را رحمت کند و با اعمه معصومین و بزرگان علم و ادب و شعر و تحقیق محشورش نماید.

حسين آذرشب

آقاي نور محمد مجيدي بدون شك استاد استادان استان و ديده ور پش قراولان ما بود تنها كتاب تاريخ و جغرافياي كهگيلويه و بوير احمد او كافي است تا ما به عمق و وسعت اطلاعات وي پي ببريم هركس بخواهد در مورد استان ما دست به قلم ببرد اولين منبع او همي ن است اين كتاب در حقيقت.يك دايره المعارفه كوچك اس بخشي در آن مندرج است او فراتر از استان ما كتاب نوشت، تاريخ شهرستان بهبهان و تاريخ و جغرافياي ممسني او دال بر اين مدعا است كتاب اورنگ باختگان او دانش او را فراتر از اينها نشان مي دهد هنوز بدبختانه همه ي آثار او از جمله اشعارش چاپ نشده اند تا طبقه خواص او را آن طور كه بايد بشناسند و اين معضل ماليه همه ي اهل علم اين استان است كه كتاب هايشان چاپ نشده روي دستشان مانده است حق اين بود كه در زمان حيات استاد نور محمد مجيدي بزرگ اشتي از او به عمل مي آمد و چهره ي علمي و هنري او به مردم شناسانده ميشد. حسين آذرشب.