اخلاق

                    

 

آن که  جهان را می کند درعصرما روشن به نور


آن که کند جهل وفساد و فتنه و شر را به گــــور


آن که درخشان می نمایدعالم انســـــــــــــانیت


نیز او به قلب زندگانی افکند عشــــــــق وسرور


اخلاق می باشد ، کزونابود گشته کینــــــــــه ها


هم زو در آسایــــش بود ، جان ضعیفانی چو مور


قومی کزین آب حیات ،آبی نخورد در زنـــــــــدگی


آن قوم از انسانیت ، فرسنگـــــــــــها باشد به دور


آن که به اخلاق و منش ، درعمر نبـــــــــودپای بند


باشد به سان حیوان ، بی عقل وپنــــــدار و شعور


انسان به دور زندگی ، دارد بر این گوهــــــــــر نیاز


آن سان که گیتی و جهان ، محتاج می باشد به نور

   
             
سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

/ 1 نظر / 30 بازدید
رامشی

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز ، مرده آنست که نامش به نکویی نبرند بسیار زیبا و فوق العاده بود. خدواند قرین رحمتش کند.