به لیشتر و لیشتر نشینان سلام !

به لیشتر و لیشتر نشینان سلام  !

منطقه لیشتر یکی از مناطق شهرستان گچســـــــــــاران دراستان کهگیلویه و بویراحمد می باشد . دشت لیشتر دشتی تاریخی ونفت خیز می باشد. در منابع جغرافیایی پس از اسلام  ، نام لیشتر (رشتن )ذکر شده  که  ، بر سر جاده مالــــــــــرو و سپس ماشیــــــــن رو شهر  بهبهان جای داشت . آثار آتشکده وامامزاده گانی در آن دیده می شود  ، که نشانه پیشینه این سرزمین کهن پیش و پس از اسلام است. این منطقه دارای روستاهای بزرگ و کوچک بوده  است . درخشندگی چاه های نفــــــــت و گــــــــاز پیرامون دشت آن ، زیبایی شبانه اش را رویایی کرده است .

به یاد گذشته و حال لیشتر  و ساکنان دوست داشتنی  آن ، این شعر را سروده ام .      

                    لیشتر و لیشترنشینان                              

به لیشــتر و لیشترنشینان ســـــــــلام


که لیشـــــــــــتر به تاریخ شد زنده نام


چه برپهنه و دشـــــــــــــــت آن بگذری


گـــــــــــــل و لاله ها هرسویش بنگری


دراین جای بودست چنـــــــــــــــدین بنا


زاسلام و از عهــــــــــــــــــــــد دیرین بپا


زدیرین زمان بودشان یادگـــــــــــــــــــار


کنون نیست آثار آن روزگـــــــــــــــــــار


کنون نیز روشـــــــــــــن  ببینی تو چاه


که دارای گازندونفــــــــــــــــــــت سیاه


به هرجای آن شــــــــــــعله آتش است


که آتش فـــروزی چه نیک و کش است


به هــــــر جای آن شعله از  نفت و گاز

 
که هست نفت  وگاز زر  و سرمایه ساز


به لیشـــــــــــــــــتر بیا خاک آن را ببین


که خاکش طــــــــــــلا، زر و گوهر زمین

 

سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید