به لیشتر و لیشتر نشینان سلام !

به لیشتر و لیشتر نشینان سلام !

منطقه لیشتر یکی از مناطق شهرستان گچســـــــــــاران دراستان کهگیلویه و بویراحمد می باشد . دشت لیشتر دشتی تاریخی ونفت خیز می باشد. در منابع جغرافیایی پس از اسلام ، نام لیشتر (رشتن )ذکر شده که ، بر سر جاده مالــــــــــرو و سپس ماشیــــــــن رو شهر بهبهان جای داشت . آثار آتشکده وامامزاده گانی در آن دیده می شود ، که نشانه پیشینه این سرزمین کهن پیش و پس از اسلام است. این منطقه دارای روستاهای بزرگ و کوچک بوده است . درخشندگی چاه های نفــــــــت و گــــــــاز پیرامون دشت آن ، زیبایی شبانه اش را رویایی کرده است .

به یاد گذشته و حال لیشتر و ساکنان دوست داشتنی آن ، این شعر را سروده ام .    

           لیشتر و لیشترنشینان               

به لیشــتر و لیشترنشینان ســـــــــلامکه لیشـــــــــــتر به تاریخ شد زنده نامچه برپهنه و دشـــــــــــــــت آن بگذریگـــــــــــــل و لاله ها هرسویش بنگریدراین جای بودست چنـــــــــــــــدین بنازاسلام و از عهــــــــــــــــــــــد دیرین بپازدیرین زمان بودشان یادگـــــــــــــــــــارکنون نیست آثار آن روزگـــــــــــــــــــارکنون نیز روشـــــــــــــن ببینی تو چاهکه دارای گازندونفــــــــــــــــــــت سیاهبه هرجای آن شــــــــــــعله آتش استکه آتش فـــروزی چه نیک و کش استبه هــــــر جای آن شعله از نفت و گاز


 

که هست نفت وگاز زر و سرمایه سازبه لیشـــــــــــــــــتر بیا خاک آن را ببینکه خاکش طــــــــــــلا، زر و گوهر زمین

 

سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی


 924795_Qx7U6g40.JPG

/ 0 نظر / 42 بازدید