دختران ایران

به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختران ، شعری باعنوان " دختران ایران "   را درج می کنیم .    

 

ای دختـــــــــــــــــــر ایرانی ، برخیززخواب ناز


دوران و زمان توست ، باندیشـــــــــــه نوپرداز  


بنگر که زمان چون است ، با عشق نظر افکن  


شالوده این دنیـــــــــــــــــــــا ، گردید ز نو آغاز


اندیشه نما دختــــــــــــــر ، درعصر فضا باشی  

پیرامن کارخود ، پنداربده پـــــــــــــــــــــــــــرواز


کمتر مشمر خود را ،از گاه و مقام مــــــــــــــرد


گاه تو بدان کـــــــــم نیست ، پنهان نبود این راز


آن روز که  توبودی، کالای دل مـــــــــــــــــــردان


آن روز بسر آمد ، دیگــــــــــــــــــــرش نیابی باز


دیگر تو نه ای آن زن ، که بود اســـــــــــــیر مرد


یا نیز زنی بودی ، از بهرخــــــــــــــــــوشی و آز


امروزمقــــــــــــــــــــــــــام تو ، بگرفت چنان بالا


که  هرراز، کلــــــــــــید آن ،از دست تو گردد باز


ای جان من ای دختــــــر، این ملک از آن توست


بآبادی و پیشرفتش،  پیوســـــــــــته بجان پرداز


کاین ملک نظردارد ، بر کار توای دختــــــــــــــــرچون صبح امیــــــــــــــــــــــد او،از تو بشود آغاز  

  

                               سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

                                                                                                                                                             

                                           
/ 1 نظر / 24 بازدید
همشهری

زیبا بود[گل]