دختران ایران

به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختران ، شعری باعنوان " دختران ایران " را درج می کنیم .  

 

ای دختـــــــــــــــــــر ایرانی ، برخیززخواب نازدوران و زمان توست ، باندیشـــــــــــه نوپرداز بنگر که زمان چون است ، با عشق نظر افکن شالوده این دنیـــــــــــــــــــــا ، گردید ز نو آغازاندیشه نما دختــــــــــــــر ، درعصر فضا باشی 


پیرامن کارخود ، پنداربده پـــــــــــــــــــــــــــروازکمتر مشمر خود را ،از گاه و مقام مــــــــــــــردگاه تو بدان کـــــــــم نیست ، پنهان نبود این رازآن روز که توبودی، کالای دل مـــــــــــــــــــردانآن روز بسر آمد ، دیگــــــــــــــــــــرش نیابی بازدیگر تو نه ای آن زن ، که بود اســـــــــــــیر مردیا نیز زنی بودی ، از بهرخــــــــــــــــــوشی و آزامروزمقــــــــــــــــــــــــــام تو ، بگرفت چنان بالاکه هرراز، کلــــــــــــید آن ،از دست تو گردد بازای جان من ای دختــــــر، این ملک از آن توستبآبادی و پیشرفتش، پیوســـــــــــته بجان پردازکاین ملک نظردارد ، بر کار توای دختــــــــــــــــرچون صبح امیــــــــــــــــــــــد او،از تو بشود آغاز 


  


                سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

                                                                                

                      

/ 1 نظر / 32 بازدید
همشهری

زیبا بود[گل]