شکوه دانش آموز!

   پسری نزد پدر شـــکوه نمود                   که پدر چاره نمـــــا دردم زود

   نمره کم داد معـــــلم درسم                   ترسم امسال بگردم مــــردود

   پدرش گفت که ای جان پــدر                  علت اینکار معـــــلم ز چه بود

   گفـــت علت بده ناخوندن من                  ورنه کی داشت معلم مقصود

   پدرش پاســــخ او گفت چنین                 کیــــــــــــفرکارخلافت این بود

   هر که کاهل شده بر آموختن                 نشود نمـــــره بدرسش افزود

   تانخــــــوانی توبجایی نرسی                   رنج نابرده نمی دارد ســـــود

   گنــــــج بی رنج نیایدبردست                   باربی رنج که خـــــرمن بنمود 

                 

                                                     سراینده : زنده یاد نورمحمدمجیدی کرایی

/ 0 نظر / 26 بازدید