ترنم قطعه شعری از زنده یاد !!

بسیاری از دوستداران تماس گرفته و تقاضای درج شعر سنگ مزار زنده یاد را می نمایند .

تقدیم به همه فرهنگ دوستان :

روزی که زفقرنیست آثار                    هیج جا نبود فقیروبیکار

از بهر ریال و دستمزدی                     کس را ندهند جور و آزار

در گور مراخبرنمایید!

                                                     سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

/ 0 نظر / 36 بازدید