یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

عروسی فرزند دهقان فقیر
ساعت ٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی: عروسی فرزند دهقان فقیر ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

عروسی فرزند دهقان فقیر

 

دهقان فقیری به زنش داد چنین پنـــــــد


یارا ! به گه صبح بپا خیز و کمـــــــــــربند  


کن خانه تکانی و در آن فرش بگــــــستر   


خواهم که دهم دختر همســایه به فرزند   


خور گشت پدیدار و سیاهی شده یکسو  


گیتی شده روشن همه زآن چهره نیـــکو   


چون مرغ سبکبال زجا جست زن پیـــــــر   


سجاده بگسترد و وضو ساخت دعاگــــــو


سر بر سر سجاده و محــــــراب چه بنهاد  


گوئی زغم و درد ، روانـــــــــش شده آزاد  


فارغ چه بگردید ز پرداخت عبــــــــــــــادت   


پند شب دوشینه شوهر بشــــــــدش یاد  

  
سجاده بدست ، کرد درخانه خــــــــود باز   


از قلب طلب کرد خــــــــــــــــداوند به آواز  


جاروب به کف کرد بروبید همــــــــــه جای  


از راهرو و سقف و بر و زیر به صــــــــد ناز   


آنگاه در خانه یکی فرش بگســـــــــــــــترد   


کز بس که کهن بود تنـــــــش بود همه زرد  


آسوده چه گردید ز روبیــــــــــــــــــدن خانه


با شور به آواز شوی خویش خـــــــــبر کرد


گردید بپا جشن گهی خانه دهــــــــــــــقان  


بی زیور و آرایش و پیـــــــــــــــرایه و ارزان


چون بُرده از این خـــــــانه به آن خـــــــانه   


یک دختر زیبای به سان مه تابـــــــــــــــان  


پرسید کسی این سخن از محضر استـــاد   


که هست ترا جشن گهی عمرچنیـــــن یاد   


خندیدوبفرمود که فرهنگ فقیــــــــــــــــران  


از زیور و آرایش دنیــــــــــــــــــــا بــــــود آزاد   

سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی