یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ ،به معرفی آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی ، مورخ ،نویسنده و شاعر،از استان کهگیلویه و بویراحمد و مباحث اجتماعی وفرهنگی می پردازد.

شیراز وپارس
ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٥  کلمات کلیدی: شعر: شیراز وپارس - نورمحمدمجیدی کرایی

                    

 ای که خواهی که زشــــــــیرازتو دیدارکنی 


جان از آن شهربهشتینه گهـــــــــــربارکنی   


درنخستین گه به آرامگه ســــــــــــعدی رو 


تا که اندیشه بر آن پایگه بیـــــــــــــدارکنی


باز دیدار ز آرامگه حافــــــــــــــــــــــــــظ کن   


تا که انـــــــــــدوه ز دل نیست به یکبارکنی


باز بآرامگه خواجـــــــــــــــــــوی کرمانی رو


تا که از ارزش او فخــــــــــــــر توبسیار کنی  


باز آنجای سفرکن بسوی پرســـــــــــپولیس


تا که اندیشه به بگذشــــــــــــته گرفتار کنی  


ناز بر خویش کنی ، کاین عظمت ، زآن تو بود


شوربردل فکنی ، ناز به پنــــــــــــــــدار کنی


یادآری که چنان کشــــــــــــــــــور جم بدآباد


لعن ونفرین تو به اسکــــــــــندرخونخوارکنی


خطه پارس بود مرکز علــــــــــــــــــم ودانش


کن تو دیداربراو تاخرد هشــــــــــــــــیار کنی


بهتر از پارس در ایران تو نیابی خــــــــــــاکی


راست یابی سخنم ار که تو دیــــــــــدار کنی

                 سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی