یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ در زمینه معرفی شخصیت و آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی مورخ ،نویسنده و شاعر ،از استان کهگیلویه و بویراحمد ومباحث اجتماعی و فرهنگی فعالیت می نماید.

پندی به پاییز
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢۱  کلمات کلیدی: پندی به پاییز ، پندی به پاییز - نورمحمد مجیدی کرایی

                     پندی به پاییز

 

بیا مستیز ای پاییز ،ای پایـــــــــــــــــــــــیز


به باغ و دشتِ دل انگیز، ای پاییز، ای پاییز


مشو این حد ، تو خون آشـــــــــــــــــــــام


به جان لاله نو خیز، ای پایـــــــــــــــــــــــیز


دمی ، مقــــــــــــــــــــــــــــراض مرگ انداز


و از اخلاق بد ، بگریز، ای پایـــــــــــــــــــــیز


مسوزان دل  ، به ســــــــــــــــــــــوگ وغم 


زقتل باغبان ، پرهیز، ای پایـــــــــــــــــــــــیز


به حق بنگر تو گیتــــــــــــــــــــــــــــــــی را


که بی گل نیست شورانگیــــــــــز، ای پاییز


صفای زندگی ، گلــــــــــــــــــــــــــــهاست


جهان بی اوست ، وحشت خیــــز، ای پاییز

  
مکن بر برگ ،هـــــــــــــــــر مـــــــــــــرگی


چنین بیداد و رستاخیز، ای پاییـــــــــــــــــز


جفـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــدازه ای دارد  


نگه دار حد آن را نیز ، ای پایــــــــــــــــــــیز


مشودژخیم وخیــــــــــــــــــــــــــــــــره سر  


که قدرت می شود ناچیز، ای پایـــــــــــــیز


بیا از گــــــــــــــــــل ، تو غم بســـــــــــتان 


به گل طرح مودت ریز ، ای پایــــــــــــــــــیز


مکن بر چهر، خشـــــــــــــم وقهــــــــــــــر  


مکن چنگال دیگر تیز، ای پایـــــــــــــــــــــیز


صفـــــــــــــــا و صلــــــــــــــــــــح ، درافکن


به باغ و برگ آن مستیز ، ای پایــــــــــــــیز


که تا روز ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــد گوییم 


خوش آمد موکب پاییز ، ای پایـــــــــــــــیز

سراینده :زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی