یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ در زمینه معرفی شخصیت و آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی مورخ ،نویسنده و شاعر ،از استان کهگیلویه و بویراحمد ومباحث اجتماعی و فرهنگی فعالیت می نماید.

نگاهی گذرا به کتاب : ابرزنان ایران تالیف نورمحمدمجیدی کرایی
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٧  کلمات کلیدی: کتاب ابرزنان ایران تالیف نورمحمد مجیدی کرایی

نگاهی گذرا به کتاب : ابرزنان ایران تالیف نورمحمدمجیدی کرایی       

یکی از تالیفات زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی کتاب : ابرزنان ایران است .  این کتاب توسط آنتشارات آرون در سال 1387 به چاپ رسیده است .  نظر به نقش زنان در جامعه ایران بخصوص نقش تاریخی آنها ، نگاهی گذرا به این کتاب می پردازیم . این کتاب به معرفی و شناخت ابرزنان ایران باستان (زنان شاخص و موثر) می پردازد.

  بخش آغازین، نقش زن در ساختارزندگی را مورد بررسی قرار می دهد. تقاوت زن و مرد و نقش هایی که هریک به فراخوراین تفاوت ،در زندگی اجتماعی به خود گرفته اند ،  برای مردان امتیاز و برای زنان سختی و مرارت به ارمغان آورده است . برای درک مرارت های تاریخی زنان ودختران،کافی است به واقعیاتی چون کنیزی (چاکرزنان) ،برده گی ، اشتغال به کارهای سخت و اجباری در کنار مردان  ، زنده به گور شدن یا مردن اجباری برای همراهی ملــــــکه ها و پادشاهان در ســــــرای دیگر اشاره کرد.

با وجود همه سختی ها و بی مهری های تاریخی ، برای درک قدرومنزلت زن در جامعه، همین بس که بدانیم از دامن پاک آنها  پیامبران ، دانشمندان، فیلسوفان ومردان  بزرگی  مانند : موسی ،عیسی ، محمد (ص)، علی (ع)، ارسطو ، بقراط ، سقراط ، ارشمیدوس ، زرتشت ، بوعلی سینا ، رازی ، بودا، کنفسیوس ، کوروش و ابرزنانی چون خدیجه ، فاطمه ، شهربانو و ... درجهان و آسیا زاده شدند. به زعم فردوسی :

   زنان را همین بس بود این هنر         نشینندو زایند شیــــــــران نر

یا بنا به این سروده :

  اگززن نبودی ، نبودی جهان           بود هست و بود جـــهان از زنان

 دربخش های دیگر کتاب به مباحثی مانند : چگونگی آفرینش زن و مرد ،ابرزنان ایران باستان (زنان اوستایی و کیانی ) ،ابرزنان کشورماد ، ابرزنان دوران هخامنشیان ، ابرزنان دوران سلوکی های یونانی ، ابرزنان دوران اشکانیان و ابرزنان دوران ساسانی می پردازد.

در بخشهای مختلف کتاب ضمن معرفی ابرزنان (زنان شاخص ) مانند شهرناز و ارنواز دختران جمشید جم ، فرانک مادرفریدون کیانی ، رودابه مادر رستم دستان ، سودابه دختر شاه هاماوران و زن کیکاوس ،فرنگیس دختر افراسیاب و مادر کی خسرو ، منیژه دختر افراسیاب تورانی ، آتوسا دختر کوروش بزرگ ، شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی و همسر حضرت امام حسین (ع) ، به ارج واهمیت زنان درهردوره و موقعیت اجتماعی آنها بطور مستقیم و غیرمستقیم نیز اشاره می کند .

 

به طور کلی هدف نویسنده ، معرفی زنان شاخص و موثر ایران باستان و نقش آنها در تحولات تاریخی و اجتماعی می باشد . در پیش گفتار کتاب ،نویسنده برای نشان دادن  ارزش و جایگاه زن در جامعه بشری ، شعرزیر را سروده و  به خوانندگان و زنان ایران زمین تقدیم کرده است .

 

قلم کند وخاموش باشـــــــد زبان


به یاد و به  نام بـــــــــــزرگان زنان   


گل نوشـــــــــکفته ، به هرباغ وراغ    


به هر خانه ای ،آذرخش و چــــراغ


گرامی و جان بخش و شـورآفرین   


خرم باغ مردان ایران زمیــــــــــن


به هرخانه ای نیست،این گوهرا


بود نام آن خانه ،ماتم ســــــــرا


جهان ،زین گـــــهر مایه  آباد شد


تن و جـــــــــان ،زهر درد آزاد شد


پزشــــــک تن و مایه زندگیسیت


نشانی ز شادی وسرزندگیست


مجیــــــــــــدی ،بنازد به ارج زنان


بر این بانــــــــوان و ابــــرمادران


بر اینان که زایند ،شــــــــیران نر


جوانان دارای علــــم و هنــــــــر


 
شیراز وپارس
ساعت ٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٥  کلمات کلیدی: شعر: شیراز وپارس - نورمحمدمجیدی کرایی

                    

 ای که خواهی که زشــــــــیرازتو دیدارکنی 


جان از آن شهربهشتینه گهـــــــــــربارکنی   


درنخستین گه به آرامگه ســــــــــــعدی رو 


تا که اندیشه بر آن پایگه بیـــــــــــــدارکنی


باز دیدار ز آرامگه حافــــــــــــــــــــــــــظ کن   


تا که انـــــــــــدوه ز دل نیست به یکبارکنی


باز بآرامگه خواجـــــــــــــــــــوی کرمانی رو


تا که از ارزش او فخــــــــــــــر توبسیار کنی  


باز آنجای سفرکن بسوی پرســـــــــــپولیس


تا که اندیشه به بگذشــــــــــــته گرفتار کنی  


ناز بر خویش کنی ، کاین عظمت ، زآن تو بود


شوربردل فکنی ، ناز به پنــــــــــــــــدار کنی


یادآری که چنان کشــــــــــــــــــور جم بدآباد


لعن ونفرین تو به اسکــــــــــندرخونخوارکنی


خطه پارس بود مرکز علــــــــــــــــــم ودانش


کن تو دیداربراو تاخرد هشــــــــــــــــیار کنی


بهتر از پارس در ایران تو نیابی خــــــــــــاکی


راست یابی سخنم ار که تو دیــــــــــدار کنی

                 سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی
 


 
نوعروس نازا
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٢٠  کلمات کلیدی: شعر :نوعروس نازا
  

 

نوعـــــــــــروسی شده نازا چندی


زاو پدیدار نشد فــــــــــــــــرزندی 


روز و شب در غم و  اندیشه بدی   


نزد هــــر کس به پی چاره شدی


گاه د رمطب دکــــــــــــــتر به دوا 


گاه در خانه ملا به دعـــــــــــــــــا


گاه نزد رفــــــــــــــقا شکوه کنان


گاه درخانه رمــــــــــــــــــال روان


چاره درد ز هــــــــــــرکس پرسید


بهره از زادن فـــــــــــــــــرزند ندید


مامکی گفت به آن تازه عـــــروس


مکن از نازایی چهـــــــــره عبوس


که سترون شـــــــــــدن و نازایی


به که فـــــــــــــرزند بدی را زایی


                      سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی


 
کتاب : جغرافیای طبیعی و تاریخی استان کوگیلویه و بویراحمد
ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱۱  کلمات کلیدی: جغرافیای طبیعی و تاریخی استان کوگیلویه و بویراحمد

      کتاب : جغرافیای طبیعی و تاریخی استان کوگیلویه و بویراحمد 

      تالیف : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی 


 
کتاب : کارنامه سیاسی و اجتماعی کریم خان زند (وکیل الرعایا)
ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱۱  کلمات کلیدی:

تصویری از کتاب : کارنامه  سیاسی و اجتماعی کریم خان زند (وکیل الرعایا)

تالیف : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی 

 

معرفی کتاب :کارنامه  سیاسی و اجتماعی کریم خان زند (وکیل الرعایا)


 
به لیشتر و لیشتر نشینان سلام !
ساعت ٤:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱۱  کلمات کلیدی: به لیشتر و لیشتر نشینان سلام !

به لیشتر و لیشتر نشینان سلام  !

منطقه لیشتر یکی از مناطق شهرستان گچســـــــــــاران دراستان کهگیلویه و بویراحمد می باشد . دشت لیشتر دشتی تاریخی ونفت خیز می باشد. در منابع جغرافیایی پس از اسلام  ، نام لیشتر (رشتن )ذکر شده  که  ، بر سر جاده مالــــــــــرو و سپس ماشیــــــــن رو شهر  بهبهان جای داشت . آثار آتشکده وامامزاده گانی در آن دیده می شود  ، که نشانه پیشینه این سرزمین کهن پیش و پس از اسلام است. این منطقه دارای روستاهای بزرگ و کوچک بوده  است . درخشندگی چاه های نفــــــــت و گــــــــاز پیرامون دشت آن ، زیبایی شبانه اش را رویایی کرده است .

به یاد گذشته و حال لیشتر  و ساکنان دوست داشتنی  آن ، این شعر را سروده ام .      

                    لیشتر و لیشترنشینان                              

به لیشــتر و لیشترنشینان ســـــــــلام


که لیشـــــــــــتر به تاریخ شد زنده نام


چه برپهنه و دشـــــــــــــــت آن بگذری


گـــــــــــــل و لاله ها هرسویش بنگری


دراین جای بودست چنـــــــــــــــدین بنا


زاسلام و از عهــــــــــــــــــــــد دیرین بپا


زدیرین زمان بودشان یادگـــــــــــــــــــار


کنون نیست آثار آن روزگـــــــــــــــــــار


کنون نیز روشـــــــــــــن  ببینی تو چاه


که دارای گازندونفــــــــــــــــــــت سیاه


به هرجای آن شــــــــــــعله آتش است


که آتش فـــروزی چه نیک و کش است


به هــــــر جای آن شعله از  نفت و گاز

 
که هست نفت  وگاز زر  و سرمایه ساز


به لیشـــــــــــــــــتر بیا خاک آن را ببین


که خاکش طــــــــــــلا، زر و گوهر زمین

 

سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی

 


 
ساده سرایی
ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٦  کلمات کلیدی: لزوم ساده سرایی اشعار

                                    

سرایشگرا !  چامه ات  ســــــاده گو


که از سادگی شـــــــــعر گردد نکو


مگو واژه  های بــــــــــــــــد و ناشنا


که خواننده ات خســــــــته گردد ازاو


سخن ار بود ساده و دلپــــــــــــــذیر


بخـــــــــــــــــوانند  خوانندگان ، آرزو


بپندار خوانندگان را تو طـــــــــــــــفل  


خودت اوستادی گه گفتــــــــــــــــگو


سخن درخور فــــــــــــــــهم باید بود


وگرنه شود ســـــــخت و بیرنگ و بو


به آرایش ساده ای گو ســــــــــــخن


که کـــــــــــودک چه خواند کند بازگو


همیشه چنان گو به دیوان ســــخن


که با عشــــــــــق بردل بگردد فرو


 نه آنگونه گویی به سختی سخن


که واژش بفرهنگ کنند ، جستجو   

                 سراینده : زنده یاد نورمحمد مجیدی کرایی