یادنامه نورمحمد مجیدی کرایی مورخ ،شاعر و نویسنده

این وبلاگ در زمینه معرفی شخصیت و آثارزنده یادنورمحمدمجیدی کرایی مورخ ،نویسنده و شاعر ،از استان کهگیلویه و بویراحمد ومباحث اجتماعی و فرهنگی فعالیت می نماید.

دانش جوانان ایران
ساعت ٥:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢۳  کلمات کلیدی: دانش جوانان ایران ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

دانش جوانان ایران 

 

جوانا دیده بگشا بین ،جهان رنگ دگر گـــــــــــــردید  


درخت کشور ایران ، زدانـــــــــــــــــــش بارور گردید    


به هر جا هست دانشگاه ، به هر شهری دبیرستان    


زباردانش و فرهنگ ، جوان صاحب نظر گردیـــــــــــد    


زنان و دختران را بین ، چسان پویند راه علــــــــــــم


زکار این عزیزان بین ، که ایران مفتـــــــــــــخر گردید  
   

درخشد هر سویی دانش ، جهــــان گردد به رنگ نو       


خوشاآن خاک وآن کشور ، که تابان این گــــــهر دارد    

سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی


 
ارزش وقت
ساعت ٤:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی: ارزش وقت ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

ارزش وقت 

 

پند می داد پیرسالی بر پســــــــر  


که طلا وقت است و کن بر آن نظر    


حیف از وقت به مانند طــــــــــــــلا    


که نمایی بی هدف آن را هـــــــدر    


وقت نیکو  را به غفلت مگـــــــذران    


که نیابی شایدش وقت دگـــــــــــر

سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی


 
یک عکس تاریخی
ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱٧  کلمات کلیدی: یک عکس تاریخی ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

یک عکس تاریخی 

با تشکر از جناب آقای فریدون کرایی 

 


 
عروسی فرزند دهقان فقیر
ساعت ٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی: عروسی فرزند دهقان فقیر ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

عروسی فرزند دهقان فقیر

 

دهقان فقیری به زنش داد چنین پنـــــــد


یارا ! به گه صبح بپا خیز و کمـــــــــــربند  


کن خانه تکانی و در آن فرش بگــــــستر   


خواهم که دهم دختر همســایه به فرزند   


خور گشت پدیدار و سیاهی شده یکسو  


گیتی شده روشن همه زآن چهره نیـــکو   


چون مرغ سبکبال زجا جست زن پیـــــــر   


سجاده بگسترد و وضو ساخت دعاگــــــو


سر بر سر سجاده و محــــــراب چه بنهاد  


گوئی زغم و درد ، روانـــــــــش شده آزاد  


فارغ چه بگردید ز پرداخت عبــــــــــــــادت   


پند شب دوشینه شوهر بشــــــــدش یاد  

  
سجاده بدست ، کرد درخانه خــــــــود باز   


از قلب طلب کرد خــــــــــــــــداوند به آواز  


جاروب به کف کرد بروبید همــــــــــه جای  


از راهرو و سقف و بر و زیر به صــــــــد ناز   


آنگاه در خانه یکی فرش بگســـــــــــــــترد   


کز بس که کهن بود تنـــــــش بود همه زرد  


آسوده چه گردید ز روبیــــــــــــــــــدن خانه


با شور به آواز شوی خویش خـــــــــبر کرد


گردید بپا جشن گهی خانه دهــــــــــــــقان  


بی زیور و آرایش و پیـــــــــــــــرایه و ارزان


چون بُرده از این خـــــــانه به آن خـــــــانه   


یک دختر زیبای به سان مه تابـــــــــــــــان  


پرسید کسی این سخن از محضر استـــاد   


که هست ترا جشن گهی عمرچنیـــــن یاد   


خندیدوبفرمود که فرهنگ فقیــــــــــــــــران  


از زیور و آرایش دنیــــــــــــــــــــا بــــــود آزاد   

سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی


 
پندی به پسر
ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢  کلمات کلیدی: شعر پندی به پسر ، وبلاگ یاد مورخ ، نورمحمد مجیدی کرایی

پندی به پسر 

 

پدری گفت به پسر ای فرزنـــــــــد   


هر زمانی که سویم مــــــــرگ آمد   


ار بخواهی ز تو باشم خشــــــــنود     


آنچه گویم همــــــــــــــه را کار ببند    


باش بر خلق خدا خدمتــــــــــــــکار     


دل به مردم تو به نیکی بســـــــــپار   
   

هر که دیدی که بود دل خســــــــته       


تو به دلجویی اش همت بگــــــــمار    


گر فقیری تو به راهی دیـــــــــــدی      


ناله ی فقـــــــــــــــــر ورا بشنیدی   


خواهش و خواسته اش را تو بساز     


که به یاری بودش امیــــــــــــــــدی    

  

 سراینده : نورمحمد مجیدی کرایی

منبع : کتاب ناشکفته ها